Yeni Kriterlerle Doçent Olmak Zorlaştı mı Kolaylaştı mı?

Üniversitelerarası Kurul 2016 Ekim başvuru döneminden itibaren geçerli olacak Doçentlik Başvuru Şartlarını açıkladı.


Yeni doçentten Yeni Doçentlik Kriterleri değerlendirmesiYeni doçentlik kriterleri: Bu kriterlere jüri üyesi de bulmak zor!


Sağlık Bilimleri alanında kriterler şunlar olacak:

Koşul No Başvuru Şartları Puan
101 Sağlık Bilimleri temel alanında başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle; en az doksan (90) puanının doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş olması kaydıyla, asgari yüz (100) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması gerekir.  Her çalışma, Tablo 10’da sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır.

Tek yazarlı çalışmalarda yazar tam puan alır. Başlıca yazarın belirtildiği hallerde iki yazarlı eserlerde  başlıca  yazar tam puanın 0.8′ ini, ikinci yazar 0.5′ ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı başlıca yazarın belirtildiği eserlerde ise, başlıca yazar toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer yarısını eşit paylaşır. Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde her bir yazar için toplam puan yazar sayısına bölünür.

1.  Uluslararası Makale
Adayın başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili  lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak kaydıyla (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği  hariç) tam araştırma makaleleri
a) SSCI, SCI, SCI- Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış özgün araştırma makalesi 20
b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi 10
c) 1a kapsamındaki dergilerde yayımlanan olgu sunumu 5
Bu maddenin 1a kapsamında  başlıca yazar olarak en az 20 puan almak kaydıyla 1a maddesinden en az 40 puan almak zorunludur.
2. Ulusal Makale
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak ve  adayın hazırladığı lisansüstü  veya uzmanlık tezlerinden üretilmemiş olmak kaydıyla
a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi 8
Bu madde kapsamında en az 8 puan alınmalıdır.
3. Lisansüstü veya Tıpta Uzmanlık Tezlerinden Üretilmiş Yayınlar
Adayın hazırladığı lisansüstü veya tıpta uzmanlık tezleriyle ilgili olmak kaydıyla
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale 10
b) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale 5
c) Uluslararası sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri 5
d)Ulusal sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri 3
Bu madde kapsamında en fazla 10 puan alınmalıdır.
4. Kitap
Adayın hazırladığı lisansüstü veya tıpta uzmanlık tezlerinden üretilmemiş ve başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla
a) Tanınmış uluslararası  yayınevleri tarafından  yayımlanmış kitap 15
 b) Tanınmış uluslararası  yayınevleri tarafından  yayımlanmış kitap editörlüğü 10
c)Tanınmış uluslararası  yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap bölüm yazarlığı 10
d)  Tanınmış ulusal  yayınevleri tarafından  yayınlanmış kitap 10
5. Patent
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla alınan
a) Uluslararası patent 20
b) Ulusal patent 10
Patentlerde puan kişi sayısına bölünür.
6. Atıflar
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 3
b) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaptalarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 2
c) Ulusal hakemli dergilerde; tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan her eseri için 1
Bu madde kapsamında en az 6 puan alınması zorunludur.
7. Lisanüstü Tez Danışmanlığı
Danışmanlığını yürüttüğü, tamamlanan yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık danışmanlıkları
a) Doktora / Doktoraya Eşdeğer Uzmanlık 4
b) Yüksek lisans 2
Bu maddeden en fazla 10 puan alınabilir. İkinci/eş danışman olması durumunda asıl danışman a ve b için öngörülen puanların tamamını, ikinci danışman ise yarısını alır.
8. Bilimsel Araştırma Projeleri
a) Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak 15
b) Devam eden  veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve Programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak 10
c) Devam eden  veya başarı ile tamamlanmış a ve b dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) yürütücü olmak 8
d) Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış veya devam eden bilimsel araştırma projelerinde  yürütücü olmak 6
9. Bilimsel Toplantı
a) Uluslararası bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri 3
b) Ulusal bilimsel toplantıda sunulan ve bilim alanına katkı sağlayan sözlü bildiri 2
Bu madde kapsamında en az 5 puan almak zorunludur, en fazla 10 puanalınabilir. Aynı toplantıda sunulan yalnız bir bildiri puanlanır.
10. Eğitim–Öğretim Faaliyetleri
Doktora veya uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra  yüzyüze ortamlarda verilmiş ders
a) Bir dönem yüksek lisans, doktora veya doktoraya eşdeğer uzmanlık dersi 3
b) Bir dönem önlisans veya lisans  dersi 1
Bu maddeden en az 2 puan  almak ya da yurt içi veya tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl öğretim elemanı olarak çalışmış olmak zorunludur. Bu madde kapsamında en fazla 4 puan alınabilir.
1. Kısaltmalar:
• SCI–Expanded: Science Citation Index-Expanded
• SCI                    : Science Citation Index
• SSCI                  : Social Sciences Citation Index
• AHCI                 : Art and Humanities Index
• ULAKBİM         : Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
• AB Çerçeve Programları: AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal  politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından birisidir.
• DOI (Digital Object Identifier): Dijital Nesne Tanımlayıcı
2. Tanımlar:
Başlıca Yazar:Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır.
a) Tek yazarlı makale
b) Makalenin yazarlarından ilk sırada yer alan yazar
c) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale (aynı makalede birden fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir).Tanınmış Ulusal Yayınevi: En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 5 kitap yayımlamış yayınevi.

Tanınmış Uluslararası Yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda daha önce en az 20 kitap yayımlamış olan yayınevi.

Uluslararası Bilimsel Toplantı: Konuşmacılarının en az yüzde kırkının toplantının düzenlendiği ülke dışındaki bilim insanlarından oluştuğu bilimsel toplantı.

Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal düzeyde farklı kurumlarda çalışan araştırmacı veya bilim insanlarının özgün görüş veya bulgularını paylaştıkları, sunum özetlerinin bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.
Uluslararası Patent: Uluslararası araştırma ofisleri tarafından (PCT – Patent Cooperation Treaty) buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu

Ulusal Patent: Türk Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu

Aday başvurusunda, bir bilim alanı belirtmelidir.


 

PEKİ DOÇENT OLMAK ZORLAŞTI MI KOLAYLAŞTI MI?

Ekim 2015 de yeni doçent olmuş biri olarak ilk başta yeni kriter dendiği zaman ‘Oh ben sıramı savdım kurtuldum’ dedim. Fakat sonra yeni kriterlere göre ben ve çevremdeki birçok doçent olmuş meslektaşlarımın dosyalarına baktığımda zaten bu kriterleri sağladığımızı gördüm ve bu insanın içini rahatlatan bir durumdu.

Ve gelelim bu yeni kriterlere; Puanlama esasına göre (ki başvuru için 100 puan sınırı var) hazırlanmış bir sistem getirilmiş. Puanlamada başlıklar olarak;
Uluslar arası ve ulusal makale
Lisansüstü veya tıpta uzmanlık tezlerinden üretilmiş yayınlar
Kitap
Patent
Atıflar
Lisansüstü tez danışmanlığı
Bilimsel araştırma projeleri
Bilimsel toplantı ve eğitim-öğretim faaliyetleri

değerlendirilmekte ve konulara göre toplana puan 100 olursa doçentlik başvurusu için yeterli olmakta.
Bu yeni kriterler bize ne kazandırdı? ya da ne kaybettirdi?
Eski doçentlik başvurusunda SCI veya SCI-E olan en az üç makale ve bunların içerisinden en az bir adet ilk isim olmanız başvuru için yeterli olmaktaydı fakat bu kriterlere göre ne ben nede çevremdeki hiçbir arkadaşım başvuru yapmadık çünkü pratik anlamda böyle bir dosyanın olumlu sonuçlanacağını ihtimal dahilinde görmediğimiz için genel olarak uluslar arası makale ortalama 10-15 adet, ulusal makale ise 20-25 adet sayısına ulaştığımızda başvurularımızı yaptık. Bu da şunu gösteriyor ki eski sistem zaten pratik anlamda işlerliğini  yitirmişti ve yeni bir sisteme ihtiyaç vardı. Şimdi açıklanan yeni kriterlere baktığımızda da bizim başvuru yaptığımız dosyaların zaten yeni sisteme göre yeterli olduğunu görünce bu sistemin getireceği ek bir zorluk olmayacağını tam tersi belki de iyi bir standart getireceğini düşünmekteyim.
Bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Eski sistemde ‘ne kadar çok makale sayısı ile de başvursak yinede acaba dosyadan geçebilecek miyiz’ sorusu hep bizi rahatsız ederdi bu açıdan değerlendirildiğinde yeni sistem büyük bir ihtimalle akıldaki bu rahatsız edici düşünceyi de ortadan kaldırıp yeni başvuracak arkadaşların daha iyi ders çalışmalarına odaklanmalarını sağlayabileceğini düşünmekteyim.

Doç.Dr.Süleyman Bulut